Welcome to Go Rakshana samithi

SARVE DEVAAH STHITA DEHE SARVA DEVAMAYEEHI GAOU. The above verse means that all the Demigods and Supreme lord dwell in the body of a cow. Lord Krishna states in Srimad Bhagavad-Gita: chapter 10, verse 28 "dhenunam asmi kamadhuk "Among cows I am the wish fulfilling cow." Among the seven mothers that a human being has in his lifetime the cow that provides life giving milk is most revered mother of all, including the gods and demigods.

Read more

...

GO RAKSHANA SAMITHI

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

Read More >>

...

SHRI KRISHNA KRISHI KENDRA

To grow, maintain and protect traditional trees and medicinal plants like Vilvam, Nagalingam, Shenbagam, Thulasi etc. for the welfare of the society.

Read More >>

...

SHRI KRISHNA YATHRA

Bulls and Oxen were used to till the lands, water the farms, transport produce and Process Food and By-products. The by products of agriculture became food for the cattle.

Read More >>

...

OUR PRODUCTS

Christopher Columbus set out to convert India but couldn’t find his way to BharataVarsa. When the Europeans finally landed in BharataVarsa, they found that there were more cows than there were humans.

Read More >>

"OUR PRODUCTS"

ð™ªð£® :

ªð£¼†èœ:

裘ð¡, Ýô‹ M¿¶, «õŠð Þ¬ô, ¶‹¬ðÌ, 輊¹ àŠ¹ «ð£¡ø ªð£¼†è÷£™ ïñ¶ «è£ ꣬ôJ™ îò£K‚èŠð†ì¶.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

ºîL™ ï´ Móô£™ Þì¶ èìõ£Œ ð™ ºî™ õô¶ èìõ£Œ ð™õ¬ó «ñ™ ñŸÁ‹ W› ðŸè¬÷ «îŒ‚è «õ‡´‹. Þó‡ì£õî£è ï´Mó™ ñŸÁ‹ ݜ裆® Móô£™ â™ô£ ðŸè¬÷»‹ ªñ¶õ£è «îŒˆ¶ M쾋. Í¡ø£õî£è ݆裆® Mó™ ñŸÁ‹ ï´Móô£™ A¡ «ñ™ ¹óˆF™ «îŒ‚辋. è£õî£è 膬ì Móô£™ «ñ™ Ü¡ùˆF™ «îŒ‚辋. Hø° ï¡° õ£¬ò ªè£ŠðO‚辋.

ðô¡:

𙠪꣈¬î, ð™ õL, ßK™ óˆî‹ èCî™, õ£J™ °ö°öŠ¹ ñ, õ£Œ¶˜ ø‹ Þ¬õ ܬùˆ¶‹ «ð£‚°‹.

Tooth Powder:

Ingredients

Organic Carbon, Banyan Prop roots, Neem Leaf, Leucas Aspera (Thumbai Poo), Cloves, black salt.

Directions for Use

First scrub the powder firmly using your right middle finger on the upper and lower molar (wisdom) teeth. Next scrub the powder gently on the remaining teeth using your index and middle finger. Next scrub on the surface of your tongue reaching upto the base of the tongue. Next apply on the palate (roof of the mouth) upto the inner reaches. Rinse throughly.

Benefits

Prevents cavities, tooth ache, gum bleeding, odor, stickiness of the mouth.

MÌF, F¼cÁ:

ªð£¼†èœ:

´ ð² ñ£†®¡ ê£í‹, 輂è£, F¼cÁ ð†¬ì ªê®.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

裬ô»‹, ñ£¬ô»‹ ªïŸP, Þ´Š¹‚° «ñ™ àœ÷ ͆´ ެ특‚èœ ñŸÁ‹ ⃰ ÜKŠ«ð£, Ì„C‚讫ò£ ãŸð´‹ ÞìƒèO™.

ðô¡:

î¬ôJ™ àœ÷ c¬ó Þ¿‚°‹ Þó‡´ º†®èÀ‚°‹ ï´M™ àœ÷ ñx¬ü¬ò ðôŠð´ˆ¶‹ ÜKŠ¹, âK„ê™, Ì„C‚è® ð†ì ÞìˆF™ F¼cÁ ªè£‡´ «îŒˆî£™ °íñ£°‹. î‡a˜ ²ˆîñ£è Þ™¬ô ªò¡ø£™ ÜF™ Þó‡´ C†®‚¬è MÌF¬ò «ð£†´ ¬õˆF¼‰¶ 15 GIìƒèœ èNˆ¶ ð¼Aù£™ cK¡Íô‹ ãŸð´‹ A¼I ªî£ŸÁ «ï£Œèœ î´‚èŠð´‹. cóN¾ «ï£ò£™ ð£F‚èŠð†ìõ˜èÀ‚° è£ò‹ ãŸðì£ñ™ ܶ Ýø è£ô‹ â´ˆ¶‚ªè£œÀ‹, ܉î è£òˆF™ MÌF¬ò ÌC õ‰î£™ âOF™ 裌‰¶ M´‹. Ü‹¬ñ î¿‹¹ ñ¬øò£ñ™ Þ¼Šðõ˜èÀ‚° ïñ¶ MÌF¬ò °ö‹ð£è H¬ê‰¶ ÌC õó î¿‹¹èœ ñ¬ø»‹.

Holy Ash, Viboothi:

Ingredients

Desi Cow Dung, rice chaff, basil (thiruneeru pachai).

Directions for Use

Apply Morning and evening on forehead, all joints above hip, itchy spots, insect bite areas of your skin.

Benefits

Absorbs excess water from sinus area. Strengthens joint ligaments. Prevents and cures itches, burn sensations, insect bites. Water can be purified of disease causing microbes by using just 2 spoons of viboothi for 20 litres of water. Accelerates healing of persistent diabetic wounds and sores when applied regularly. Accelerates healing of chicken pox and measles scars when applied as a paste regularly.

°ƒ°ñ‹:

ªð£¼†èœ:

ÞòŸ¬è °‡´ ñ…êœ, ªõƒè£ó‹, ð®è£ó‹, â½I„¬ê ðö‹.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

Þó‡´ ¹¼õƒèÀ‚° ñˆFJ½‹ ªïŸP‚° ñˆFJ™ Þ†´‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹.

ðô¡:

âFK™ õ¼ðõ˜èO¡ 𣘬õ F¼w® ñŸÁ‹ H™L, Å¡ò‹ Þ¬õè¬÷ «ð£‚°‹. ï´õA®™ âšõ÷¾ c÷ñ£è °ƒ°ñŠ ªð£†´è¬÷ ¬õ‚A«ø£«ñ£ Þšõ÷MŸ°‹ èíõQ¡ Ý»†è£ô‹ ô‹ â¡Á ê£vFóƒèœ ÃÁAø¶.

Kumkuma:

Ingredients

Natural round turmeric, alum (padigaram), vengaram (a type of alum), lemon juice.

Directions for Use

Apply between your eyebrows in the middle of the forehead.

Benefits

According to sastras, helps ward off evil eye. Women should apply as much as possible on upper forehead to increase longevity of husband.

vï£ùŠ ªð£®:

ªð£¼†èœ:

ðòˆî‹ ñ£¾, èì¬ô ñ£¾, F¼cÁ, «õŠð Þ¬ô, M™õ Þ¬ô, ¶÷C, ªõ†® «õ˜, ªê‡ðèŠ Ì, C„êù‚ Aöƒ°, Þ…C, «ó£ü£, îõù‹, ñ¼¶‹ ñŸÁ‹ ðô ÍL¬èèœ ªè£‡´ ªêŒòŠð†ì¶.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

å¼ ®ÎvÌ¡ ªð£®¬ò cK™ °¬öˆ¶ ð¬ê «ð£ô àì™ ºöõ¶‹ «îŒˆ¶ °O‚辋.

ðô¡:

ïñ¶ àì™ «è£ìù«è£® ªê™è÷£™ à¼õ£ù¶ Ü‰î ªê™èœ FùêK ÝJó‚èí‚èí‚Aô Hø‚辋, Þø‚辋 ªêŒA¡øù àî£óíñ£è cƒèœ «ê£Š¹ «ð£ì£ñ½‹ â‰î å¼ ªð£¼†è¬÷ ªè£‡´ àì‹¬ð ²ˆî‹ ªêŒò£ñ™ ï¡° °Oˆ¶ M†´, ï¡° 裌‰î èî˜ ¶Eò£™ àƒèœ à심ð ï¡ø£è ¶¬ìˆ¶ M†´ ܬî å¼ ð‚ªè†®™ ÜôC 𣘈 ªõ‡¬ñò£ù Ü¿‚°èœ Iî‚°‹. Þ¶«õ Þø‰î ªêôèœ Ý°‹. ê£î£óíñ£è «ê£Š¹ «ð£†´ °O‚°‹ «ð£¶ ÜF™ àœ÷ óê£òí °¬ö¾ ñò£ù¶ ªê™èÀ‚° Þ¬ìJô 𮉶 Þø‰î ªê™è¬÷ ªõO«ò õóMì£ñ½‹, ¹Fòî£è Hø‚°‹ ªê™è¬÷ ï™ô õ÷˜„C Þ™ô£ñ½‹, õ÷˜õ Þì‹ Þ™ô£ñ½‹ õ÷˜„C Þ™ô£ñ½‹ Hø‚A¡øù. Þîù£™ ðôîóŠð†ì «î£™ Hó„ê¬ùèœ ãŸð´A¡øù. ïñ¶ °Oò™ ªð£® ÞòŸ¬è ªð£¼†è¬÷ ªè£‡´ ªê£ó ªê£óŠ¹ì¡ Þ¼Šð à콂°‹, «î£LŸ°‹ ñùFŸ°‹ Ý«ó£‚Aòˆ¬î ªè£´‚°‹.

Bathing Powder:

Ingredients

Moong Flour, Chickpea flour, viboothi, neem leaves, bel leaves, , tulsi leaves, khas (vetti veru), champaka flower, kichli kizhangu, ginger, rose petals, maru, davanam and other herbs.

Directions for Use

Make a loose paste with 1 teaspoon of powder and apply all over body. Rinse after 30 seconds.

Benefits

Our body is made of billions of cells and new cells are born and old cells die everyday. When you take a bath without any soap or chemicals and wipe with khadi towel, the dead cells are perceived from the white froth arising from washing the khadi towel. When you bathe using soap, the froth and chemicals get stuck in the skin pores and reduce the longevity and vitality of the surface cells. This is what manifests as skin sores and infections. Our bath powder is organic and acts as a natural herbal scrub when applied gently as a paste. It effectively exfoliates the skin and gives a natural glow.

ÞòŸ¬è Éð‹ (è‹Î†ì˜ ꣋ó£E):

ªð£¼†èœ:

𲋠ê£í‹ ªð£® 䉶 õ¬è ꣋ó£E, °ƒ°Lò‹, ªõ†® «õ˜ ñŸÁ‹ Þîó ÞòŸ¬è ïÁñù ÍL¬èèœ ªè£‡´ ªêŒòŠð†ì¶.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

̬ü «ïóƒèœ ñŸÁ‹ Þó¾ Ƀ°‹ «ð£¶.

ðô¡:

ê£î£óí è‹Î†ì˜ ꣋ó£EJ™ Gô‚èK «ê˜Šð ÜF™ Þ¼‰¶ 裘𡠫ñ£ù£‚¬ê´ àŸðˆF ÝAø¶. Þ¶ «ïó®ò£è«õ ïñ¶ Þóˆî ï£÷£ƒè¬÷»‹, ͬ÷¬ò»‹ ð£Fˆ¶ ÞøŠHŸ«è õNõ°‚°‹. ïñ¶ Éð‹ ê£íˆî£™ ªêŒõ å¼ «õœM ªêŒî ðô¡ A¬ì‚°‹ ñŸÁ‹ 裟Á ñ‡ìôˆF™ àœ÷ A¼Iè¬÷ åN‚°‹, ïÁñí‹ ñù ܬñF¬ò .

Natural Dhoop (Computer sambrani):

Ingredients

Organic Gobar (cow dung) powder, 5 types of frankincense (sambrani), sarja rasa (kungiliyam), vetti veru (khas), and other herbal essences.

Directions for Use

Burnt For pooja and during ight as osquito repellant.

Benefits

Normal computer sambrani is mixed with coal or charcoal and hence releases carbon monoxide when burnt. Carbon monoxide is a widely known fatal poisonous gas. At lower concentrations it is known to cause brain tumors and dementia. Our dhoop is made from natural gobar and hence gives the benefit of doing a yagna and also acts as a natural air purifier and insect repellant.

輫õŠH¬ô ªð£®:

ªð£¼†èœ:

ÞòŸ¬è 輫õŠH¬ô, I÷°, Yóè‹, 輊¹ àŠ¹.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

Þ¬î ê£îˆ¶ì¡ èô‰¶ ꣊Hìô£‹. c˜ «ñ£¼ì¡ Þ¬î èô‰¶ ð¼èô£‹.

ðô¡:

àì‹HŸ°‹ ¹ˆ¶í˜„C ãŸð´‹. Þ¬î Fùº‹ àð«ò£èŠð´ˆFù£™ î¬ôº® õ÷¼‹ è‡ °O˜„C ܬ컋. 輫õŠH¬ô ñ¼ˆ¶õ °í‹ G¬ø‰î¶. àìŠHŸ° «ï£Œ âF˜Š¹ ê‚F¬ò ªè£´‚Aø¶. 輫õŠH¬ô ªð£®¬ò ꣊H´õ «è¡ú˜ õ¼õ¬î î´‚èô£‹ âù h«ù «è£Hò£‚ â¡ø Ýv«ó£Lò M…ë£Q ÃP»œ÷£˜.

Curry Leaf powder (Karuveppilai Podi):

Ingredients

Natural organic curry leaf, pepper, jeera ad black salt.

Directions for Use

The powder can be mixed with rice and consumed. You can also mix it with butter milk and drink. It can also mixed with soup.

Benefits

Refreshes your body. Improves hair growth, prevents graying hair, strengthens hair root. Improves immune system. Has anti cancer properties.

º¼ƒ¬è ªð£®:

ªð£¼†èœ:

º¼ƒ¬è‚裌 ªð£®, I÷°, Yóè‹, 輊¹ àŠ¹.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

Þ‰î ªð£®¬ò ê£îˆ¶ì¡ èô‰¶ ꣊Hìô£‹. Þ¬î ÅŠ¹ì¡ Mix ªêŒ¶ ꣊Hìô£‹. ꣋𣘠(Ü) Æ´ ªêŒ»‹ «ð£¶ Þ‰î ªð£®¬ò «ñ«ô ÉM Þø‚èô£‹. õ£ê¬ù»ì‹ ï™ô ²¬õ»ì‹ Þ¼‚°‹.

ðô¡:

Þ‰î ªð£®¬ò àð«ò£èŠð´ˆ¶õ àì‹HŸ° Þ¼‹¹ ꈶ A¬ì‚°‹. àì‹H™ àœ÷ Þóˆîˆ¬î ²ˆî‹ ªêŒõ«î£´ Þóˆîˆ¬î ÜFèK‚è ªêŒAø¶. Þ‰î ªð£®»ì¡ ð¼Š¹ «ê˜ˆ¶ ꣊H†ì£™ ÞîòˆFŸ°‹, è™h󽂰‹ ï™ô¶. ªð‡èÀ‚° º® ªè£†´‹ Hó„ê¬ù b¼‹.

Drumstick powder:

Ingredients

Natural organic drum sticks, pepper, jeera and black salt.

Directions for Use

The powder can be mixed with rice and consumed. You can also mix it with butter milk and drink. It can also mixed with tomato soup, sambar. Provides a vibrant flavor and taste.

Benefits

Provides ample iron. Cures and prevents anaemia. Purifies blood. Increases heamoglobin count. Mixing this powder with dal and consuming strengthens hear and kidney function. Prevents hair fall for women.

ܼ苹™ ªð£®:

ªð£¼†èœ:

ܼ苹™, I÷°, Yóè‹, 輊¹ àŠ¹.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

裬ôJ™ ªõÁ‹ õJŸP™ 200Ml ªõ‰cK™ 2 ¯vÌ¡ èô‰¶ ð¼è¾‹.

ðô¡:

ܼ苹™ å¼ ñ¼ˆ¶õ ÍL¬èò£°‹. õ£î‹, Hˆî‹, èð‹ ÝAò º‚°ŸøƒèOù£™ à‡ì£°‹ «ï£Œèœ, è‡ °¬è„ê™, °¼F Hˆî‹ ÝAòõŸP‚° ï™ôªî¼ ñ¼‰¶, àìL™ Mò˜¬õ ø‹ «ð£‚è, àì™ ÜKŠ¬ð «ð£‚è, ªõœ¬÷Šð´î™ cƒè ñ¼‰î£è àî¾Aø¶. ܼ苹™ ꣬ø Fùº‹ °®ˆ¶ õ‰î£™ à싹 Þ¬÷‚°‹.

Arugampul grass Powder:

Ingredients

Natural organic arugampul grass.

Directions for Use

Mix 2 teaspoons in 200ml of hot water and drink.

Benefits

Arugampul grass is a herbal medicine for balancing kapa, pitta, vata and (mucous, bile and air) and cures the diseases arising out of such imbalance. Cures burning irritation of eyes, hypertension. Prevents body odor, prevents itching. Helps greatly with weight reduction and muscle toning.

FKè´è‹:

ªð£¼†èœ:

²‚°, I÷°, FŠHL.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

100ml ð£L™ å¼ ¯vÌ¡ (Ü) Þó‡´ ¯vÌ¡ FKè´èˆ¬î «ê˜ˆ¶ ñ£¬ô «õ¬÷J™ ð¼è¾‹.

ðô¡:

͆´ õL, ¬è 裙 õL, èð‹, õ£î‹, õó†´ Þ¼ñ™, êO Þ¬õè¬÷ «ð£‚°‹. Þ¼îò ²õ£ê î¬êèœ Yó£è Þòƒè àî¾Aø¶. ªè£¿Š¹ êˆ¬î °¬ø‚Aø¶. ñˆFò ïó‹¹ ñ‡ìôˆ¬î ɇ® CÁ°ì™, ªð¼°ì¬ô ²ˆîŠð´ˆ¶Aø¶.

Trikadugam:

Ingredients

Sukku (Dry ginger), Pepper, Thippili (Pippal, long pepper).

Directions for Use:

Mix 1 to 2 teaspoons in 100 ml of milk ad drink in the evening.

Benefits:

Joit pains arising from arthiritis, foot and ar aches, mucous imbalance, dry cough are cured by the use of trikadugam. Cardiac and pulmonary muscles are strengthened. Helps reduce LDL cholesterol. Strengthens nervous system. Helps Clean small and large intestines.

Ìô‹ ªð£®:

ªð£¼†èœ:

²‚°, õ£™ I÷°, Cˆîóˆ¬î, æñ‹, ÜFñ¶ó‹, ãô‚裌, A󣋹, «ó£ü£ ªñ£‚°, ÜKC FŠHL, ü£F‚裌, ü£FðˆFK, «ðK„ê‹ðö‹, ªõœ÷K M¬î, ÌêE M¬î, ´„ꘂè¬ó ñŸÁ‹ ÜKò õ¬è ÍL¬èèœ.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

àíMŸ° H¡ ܬó ¯vÌ¡ õ£J™ «ð£†´ ªñ¡Á ꣊H쾋.

ðô¡:

âFK™ õ¼ðõ˜èO¡ 𣘬õ F¼w® ñŸÁ‹ H™L, Å¡ò‹ Þ¬õè¬÷ «ð£‚°‹. ï´õA®™ âšõ÷¾ c÷ñ£è °ƒ°ñŠ ªð£†´è¬÷ ¬õ‚A«ø£«ñ£ Þšõ÷MŸ°‹ èíõQ¡ Ý»†è£ô‹ ô‹ â¡Á ê£vFóƒèœ ÃÁAø¶.

Thamboola Powder:

Ingredients

Sukku (Dry Ginger), Vaal milagu(Cubeb), chitharathai, Omam (Ajwain), Adimaduram (Jeshtamudu), Elaichi, Clove florets, Rose florets, thippili (Pipal), Jadikkai (nutmeg), Jadipatri, Dates, cucumber seeds, pumpkin seeds, Desi jaggery ad other rare herbs.

Directions for Use:

Chew 1/2 a teaspoon after every meal.

Benefits:

Removes toxins from body as a whole. Cures mucous imbalance, dry cough, indigestion. 1/2 Teaspoon after dinner everyday will prevent odor in the mornings. Prevents constipation.

ð™ªð£®:

ªð£¼†èœ:

裘ð¡, Ýô‹ M¿¶, «õŠð Þ¬ô, ¶‹¬ðÌ, 輊¹ àŠ¹ «ð£¡ø ªð£¼†è÷£™ ïñ¶ «è£ ꣬ôJ™ îò£K‚èŠð†ì¶.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

ºîL™ ï´ Móô£™ Þì¶ èìõ£Œ ð™ ºî™ õô¶ èìõ£Œ ð™õ¬ó «ñ™ ñŸÁ‹ W› ðŸè¬÷ «îŒ‚è «õ‡´‹. Þó‡ì£õî£è ï´Mó™ ñŸÁ‹ ݜ裆® Móô£™ â™ô£ ðŸè¬÷»‹ ªñ¶õ£è «îŒˆ¶ M쾋. Í¡ø£õî£è ݆裆® Mó™ ñŸÁ‹ ï´Móô£™ A¡ «ñ™ ¹óˆF™ «îŒ‚辋. è£õî£è 膬ì Móô£™ «ñ™ Ü¡ùˆF™ «îŒ‚辋. Hø° ï¡° õ£¬ò ªè£ŠðO‚辋.

ðô¡:

𙠪꣈¬î, ð™ õL, ßK™ óˆî‹ èCî™, õ£J™ °ö°öŠ¹ ñ, õ£Œ¶˜ ø‹ Þ¬õ ܬùˆ¶‹ «ð£‚°‹.

Tooth Powder:

Ingredients

Organic Carbon, Banyan Prop roots, Neem Leaf, Leucas Aspera (Thumbai Poo), Cloves, black salt.

Directions for Use

First scrub the powder firmly using your right middle finger on the upper and lower molar (wisdom) teeth. Next scrub the powder gently on the remaining teeth using your index and middle finger. Next scrub on the surface of your tongue reaching upto the base of the tongue. Next apply on the palate (roof of the mouth) upto the inner reaches. Rinse throughly.

Benefits

Prevents cavities, tooth ache, gum bleeding, odor, stickiness of the mouth.

MÌF, F¼cÁ:

ªð£¼†èœ:

´ ð² ñ£†®¡ ê£í‹, 輂è£, F¼cÁ ð†¬ì ªê®.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

裬ô»‹, ñ£¬ô»‹ ªïŸP, Þ´Š¹‚° «ñ™ àœ÷ ͆´ ެ특‚èœ ñŸÁ‹ ⃰ ÜKŠ«ð£, Ì„C‚讫ò£ ãŸð´‹ ÞìƒèO™.

ðô¡:

î¬ôJ™ àœ÷ c¬ó Þ¿‚°‹ Þó‡´ º†®èÀ‚°‹ ï´M™ àœ÷ ñx¬ü¬ò ðôŠð´ˆ¶‹ ÜKŠ¹, âK„ê™, Ì„C‚è® ð†ì ÞìˆF™ F¼cÁ ªè£‡´ «îŒˆî£™ °íñ£°‹. î‡a˜ ²ˆîñ£è Þ™¬ô ªò¡ø£™ ÜF™ Þó‡´ C†®‚¬è MÌF¬ò «ð£†´ ¬õˆF¼‰¶ 15 GIìƒèœ èNˆ¶ ð¼Aù£™ cK¡Íô‹ ãŸð´‹ A¼I ªî£ŸÁ «ï£Œèœ î´‚èŠð´‹. cóN¾ «ï£ò£™ ð£F‚èŠð†ìõ˜èÀ‚° è£ò‹ ãŸðì£ñ™ ܶ Ýø è£ô‹ â´ˆ¶‚ªè£œÀ‹, ܉î è£òˆF™ MÌF¬ò ÌC õ‰î£™ âOF™ 裌‰¶ M´‹. Ü‹¬ñ î¿‹¹ ñ¬øò£ñ™ Þ¼Šðõ˜èÀ‚° ïñ¶ MÌF¬ò °ö‹ð£è H¬ê‰¶ ÌC õó î¿‹¹èœ ñ¬ø»‹.

Holy Ash, Viboothi:

Ingredients

Desi Cow Dung, rice chaff, basil (thiruneeru pachai).

Directions for Use

Apply Morning and evening on forehead, all joints above hip, itchy spots, insect bite areas of your skin.

Benefits

Absorbs excess water from sinus area. Strengthens joint ligaments. Prevents and cures itches, burn sensations, insect bites. Water can be purified of disease causing microbes by using just 2 spoons of viboothi for 20 litres of water. Accelerates healing of persistent diabetic wounds and sores when applied regularly. Accelerates healing of chicken pox and measles scars when applied as a paste regularly.

°ƒ°ñ‹:

ªð£¼†èœ:

ÞòŸ¬è °‡´ ñ…êœ, ªõƒè£ó‹, ð®è£ó‹, â½I„¬ê ðö‹.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

Þó‡´ ¹¼õƒèÀ‚° ñˆFJ½‹ ªïŸP‚° ñˆFJ™ Þ†´‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹.

ðô¡:

âFK™ õ¼ðõ˜èO¡ 𣘬õ F¼w® ñŸÁ‹ H™L, Å¡ò‹ Þ¬õè¬÷ «ð£‚°‹. ï´õA®™ âšõ÷¾ c÷ñ£è °ƒ°ñŠ ªð£†´è¬÷ ¬õ‚A«ø£«ñ£ Þšõ÷MŸ°‹ èíõQ¡ Ý»†è£ô‹ ô‹ â¡Á ê£vFóƒèœ ÃÁAø¶.

Kumkuma:

Ingredients

Natural round turmeric, alum (padigaram), vengaram (a type of alum), lemon juice.

Directions for Use

Apply between your eyebrows in the middle of the forehead.

Benefits

According to sastras, helps ward off evil eye. Women should apply as much as possible on upper forehead to increase longevity of husband.

vï£ùŠ ªð£®:

ªð£¼†èœ:

ðòˆî‹ ñ£¾, èì¬ô ñ£¾, F¼cÁ, «õŠð Þ¬ô, M™õ Þ¬ô, ¶÷C, ªõ†® «õ˜, ªê‡ðèŠ Ì, C„êù‚ Aöƒ°, Þ…C, «ó£ü£, îõù‹, ñ¼¶‹ ñŸÁ‹ ðô ÍL¬èèœ ªè£‡´ ªêŒòŠð†ì¶.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

å¼ ®ÎvÌ¡ ªð£®¬ò cK™ °¬öˆ¶ ð¬ê «ð£ô àì™ ºöõ¶‹ «îŒˆ¶ °O‚辋.

ðô¡:

ïñ¶ àì™ «è£ìù«è£® ªê™è÷£™ à¼õ£ù¶ Ü‰î ªê™èœ FùêK ÝJó‚èí‚èí‚Aô Hø‚辋, Þø‚辋 ªêŒA¡øù àî£óíñ£è cƒèœ «ê£Š¹ «ð£ì£ñ½‹ â‰î å¼ ªð£¼†è¬÷ ªè£‡´ àì‹¬ð ²ˆî‹ ªêŒò£ñ™ ï¡° °Oˆ¶ M†´, ï¡° 裌‰î èî˜ ¶Eò£™ àƒèœ à심ð ï¡ø£è ¶¬ìˆ¶ M†´ ܬî å¼ ð‚ªè†®™ ÜôC 𣘈 ªõ‡¬ñò£ù Ü¿‚°èœ Iî‚°‹. Þ¶«õ Þø‰î ªêôèœ Ý°‹. ê£î£óíñ£è «ê£Š¹ «ð£†´ °O‚°‹ «ð£¶ ÜF™ àœ÷ óê£òí °¬ö¾ ñò£ù¶ ªê™èÀ‚° Þ¬ìJô 𮉶 Þø‰î ªê™è¬÷ ªõO«ò õóMì£ñ½‹, ¹Fòî£è Hø‚°‹ ªê™è¬÷ ï™ô õ÷˜„C Þ™ô£ñ½‹, õ÷˜õ Þì‹ Þ™ô£ñ½‹ õ÷˜„C Þ™ô£ñ½‹ Hø‚A¡øù. Þîù£™ ðôîóŠð†ì «î£™ Hó„ê¬ùèœ ãŸð´A¡øù. ïñ¶ °Oò™ ªð£® ÞòŸ¬è ªð£¼†è¬÷ ªè£‡´ ªê£ó ªê£óŠ¹ì¡ Þ¼Šð à콂°‹, «î£LŸ°‹ ñùFŸ°‹ Ý«ó£‚Aòˆ¬î ªè£´‚°‹.

Bathing Powder:

Ingredients

Moong Flour, Chickpea flour, viboothi, neem leaves, bel leaves, , tulsi leaves, khas (vetti veru), champaka flower, kichli kizhangu, ginger, rose petals, maru, davanam and other herbs.

Directions for Use

Make a loose paste with 1 teaspoon of powder and apply all over body. Rinse after 30 seconds.

Benefits

Our body is made of billions of cells and new cells are born and old cells die everyday. When you take a bath without any soap or chemicals and wipe with khadi towel, the dead cells are perceived from the white froth arising from washing the khadi towel. When you bathe using soap, the froth and chemicals get stuck in the skin pores and reduce the longevity and vitality of the surface cells. This is what manifests as skin sores and infections. Our bath powder is organic and acts as a natural herbal scrub when applied gently as a paste. It effectively exfoliates the skin and gives a natural glow.

ÞòŸ¬è Éð‹ (è‹Î†ì˜ ꣋ó£E):

ªð£¼†èœ:

𲋠ê£í‹ ªð£® 䉶 õ¬è ꣋ó£E, °ƒ°Lò‹, ªõ†® «õ˜ ñŸÁ‹ Þîó ÞòŸ¬è ïÁñù ÍL¬èèœ ªè£‡´ ªêŒòŠð†ì¶.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

̬ü «ïóƒèœ ñŸÁ‹ Þó¾ Ƀ°‹ «ð£¶.

ðô¡:

ê£î£óí è‹Î†ì˜ ꣋ó£EJ™ Gô‚èK «ê˜Šð ÜF™ Þ¼‰¶ 裘𡠫ñ£ù£‚¬ê´ àŸðˆF ÝAø¶. Þ¶ «ïó®ò£è«õ ïñ¶ Þóˆî ï£÷£ƒè¬÷»‹, ͬ÷¬ò»‹ ð£Fˆ¶ ÞøŠHŸ«è õNõ°‚°‹. ïñ¶ Éð‹ ê£íˆî£™ ªêŒõ å¼ «õœM ªêŒî ðô¡ A¬ì‚°‹ ñŸÁ‹ 裟Á ñ‡ìôˆF™ àœ÷ A¼Iè¬÷ åN‚°‹, ïÁñí‹ ñù ܬñF¬ò .

Natural Dhoop (Computer sambrani):

Ingredients

Organic Gobar (cow dung) powder, 5 types of frankincense (sambrani), sarja rasa (kungiliyam), vetti veru (khas), and other herbal essences.

Directions for Use

Burnt For pooja and during ight as osquito repellant.

Benefits

Normal computer sambrani is mixed with coal or charcoal and hence releases carbon monoxide when burnt. Carbon monoxide is a widely known fatal poisonous gas. At lower concentrations it is known to cause brain tumors and dementia. Our dhoop is made from natural gobar and hence gives the benefit of doing a yagna and also acts as a natural air purifier and insect repellant.

輫õŠH¬ô ªð£®:

ªð£¼†èœ:

ÞòŸ¬è 輫õŠH¬ô, I÷°, Yóè‹, 輊¹ àŠ¹.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

Þ¬î ê£îˆ¶ì¡ èô‰¶ ꣊Hìô£‹. c˜ «ñ£¼ì¡ Þ¬î èô‰¶ ð¼èô£‹.

ðô¡:

àì‹HŸ°‹ ¹ˆ¶í˜„C ãŸð´‹. Þ¬î Fùº‹ àð«ò£èŠð´ˆFù£™ î¬ôº® õ÷¼‹ è‡ °O˜„C ܬ컋. 輫õŠH¬ô ñ¼ˆ¶õ °í‹ G¬ø‰î¶. àìŠHŸ° «ï£Œ âF˜Š¹ ê‚F¬ò ªè£´‚Aø¶. 輫õŠH¬ô ªð£®¬ò ꣊H´õ «è¡ú˜ õ¼õ¬î î´‚èô£‹ âù h«ù «è£Hò£‚ â¡ø Ýv«ó£Lò M…ë£Q ÃP»œ÷£˜.

Curry Leaf powder (Karuveppilai Podi):

Ingredients

Natural organic curry leaf, pepper, jeera ad black salt.

Directions for Use

The powder can be mixed with rice and consumed. You can also mix it with butter milk and drink. It can also mixed with soup.

Benefits

Refreshes your body. Improves hair growth, prevents graying hair, strengthens hair root. Improves immune system. Has anti cancer properties.

º¼ƒ¬è ªð£®:

ªð£¼†èœ:

º¼ƒ¬è‚裌 ªð£®, I÷°, Yóè‹, 輊¹ àŠ¹.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

Þ‰î ªð£®¬ò ê£îˆ¶ì¡ èô‰¶ ꣊Hìô£‹. Þ¬î ÅŠ¹ì¡ Mix ªêŒ¶ ꣊Hìô£‹. ꣋𣘠(Ü) Æ´ ªêŒ»‹ «ð£¶ Þ‰î ªð£®¬ò «ñ«ô ÉM Þø‚èô£‹. õ£ê¬ù»ì‹ ï™ô ²¬õ»ì‹ Þ¼‚°‹.

ðô¡:

Þ‰î ªð£®¬ò àð«ò£èŠð´ˆ¶õ àì‹HŸ° Þ¼‹¹ ꈶ A¬ì‚°‹. àì‹H™ àœ÷ Þóˆîˆ¬î ²ˆî‹ ªêŒõ«î£´ Þóˆîˆ¬î ÜFèK‚è ªêŒAø¶. Þ‰î ªð£®»ì¡ ð¼Š¹ «ê˜ˆ¶ ꣊H†ì£™ ÞîòˆFŸ°‹, è™h󽂰‹ ï™ô¶. ªð‡èÀ‚° º® ªè£†´‹ Hó„ê¬ù b¼‹.

Drumstick powder:

Ingredients

Natural organic drum sticks, pepper, jeera and black salt.

Directions for Use

The powder can be mixed with rice and consumed. You can also mix it with butter milk and drink. It can also mixed with tomato soup, sambar. Provides a vibrant flavor and taste.

Benefits

Provides ample iron. Cures and prevents anaemia. Purifies blood. Increases heamoglobin count. Mixing this powder with dal and consuming strengthens hear and kidney function. Prevents hair fall for women.

ܼ苹™ ªð£®:

ªð£¼†èœ:

ܼ苹™, I÷°, Yóè‹, 輊¹ àŠ¹.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

裬ôJ™ ªõÁ‹ õJŸP™ 200Ml ªõ‰cK™ 2 ¯vÌ¡ èô‰¶ ð¼è¾‹.

ðô¡:

ܼ苹™ å¼ ñ¼ˆ¶õ ÍL¬èò£°‹. õ£î‹, Hˆî‹, èð‹ ÝAò º‚°ŸøƒèOù£™ à‡ì£°‹ «ï£Œèœ, è‡ °¬è„ê™, °¼F Hˆî‹ ÝAòõŸP‚° ï™ôªî¼ ñ¼‰¶, àìL™ Mò˜¬õ ø‹ «ð£‚è, àì™ ÜKŠ¬ð «ð£‚è, ªõœ¬÷Šð´î™ cƒè ñ¼‰î£è àî¾Aø¶. ܼ苹™ ꣬ø Fùº‹ °®ˆ¶ õ‰î£™ à싹 Þ¬÷‚°‹.

Arugampul grass Powder:

Ingredients

Natural organic arugampul grass.

Directions for Use

Mix 2 teaspoons in 200ml of hot water and drink.

Benefits

Arugampul grass is a herbal medicine for balancing kapa, pitta, vata and (mucous, bile and air) and cures the diseases arising out of such imbalance. Cures burning irritation of eyes, hypertension. Prevents body odor, prevents itching. Helps greatly with weight reduction and muscle toning.

FKè´è‹:

ªð£¼†èœ:

²‚°, I÷°, FŠHL.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

100ml ð£L™ å¼ ¯vÌ¡ (Ü) Þó‡´ ¯vÌ¡ FKè´èˆ¬î «ê˜ˆ¶ ñ£¬ô «õ¬÷J™ ð¼è¾‹.

ðô¡:

͆´ õL, ¬è 裙 õL, èð‹, õ£î‹, õó†´ Þ¼ñ™, êO Þ¬õè¬÷ «ð£‚°‹. Þ¼îò ²õ£ê î¬êèœ Yó£è Þòƒè àî¾Aø¶. ªè£¿Š¹ êˆ¬î °¬ø‚Aø¶. ñˆFò ïó‹¹ ñ‡ìôˆ¬î ɇ® CÁ°ì™, ªð¼°ì¬ô ²ˆîŠð´ˆ¶Aø¶.

Trikadugam:

Ingredients

Sukku (Dry ginger), Pepper, Thippili (Pippal, long pepper).

Directions for Use:

Mix 1 to 2 teaspoons in 100 ml of milk ad drink in the evening.

Benefits:

Joit pains arising from arthiritis, foot and ar aches, mucous imbalance, dry cough are cured by the use of trikadugam. Cardiac and pulmonary muscles are strengthened. Helps reduce LDL cholesterol. Strengthens nervous system. Helps Clean small and large intestines.

Ìô‹ ªð£®:

ªð£¼†èœ:

²‚°, õ£™ I÷°, Cˆîóˆ¬î, æñ‹, ÜFñ¶ó‹, ãô‚裌, A󣋹, «ó£ü£ ªñ£‚°, ÜKC FŠHL, ü£F‚裌, ü£FðˆFK, «ðK„ê‹ðö‹, ªõœ÷K M¬î, ÌêE M¬î, ´„ꘂè¬ó ñŸÁ‹ ÜKò õ¬è ÍL¬èèœ.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø:

àíMŸ° H¡ ܬó ¯vÌ¡ õ£J™ «ð£†´ ªñ¡Á ꣊H쾋.

ðô¡:

âFK™ õ¼ðõ˜èO¡ 𣘬õ F¼w® ñŸÁ‹ H™L, Å¡ò‹ Þ¬õè¬÷ «ð£‚°‹. ï´õA®™ âšõ÷¾ c÷ñ£è °ƒ°ñŠ ªð£†´è¬÷ ¬õ‚A«ø£«ñ£ Þšõ÷MŸ°‹ èíõQ¡ Ý»†è£ô‹ ô‹ â¡Á ê£vFóƒèœ ÃÁAø¶.

Thamboola Powder:

Ingredients

Sukku (Dry Ginger), Vaal milagu(Cubeb), chitharathai, Omam (Ajwain), Adimaduram (Jeshtamudu), Elaichi, Clove florets, Rose florets, thippili (Pipal), Jadikkai (nutmeg), Jadipatri, Dates, cucumber seeds, pumpkin seeds, Desi jaggery ad other rare herbs.

Directions for Use:

Chew 1/2 a teaspoon after every meal.

Benefits:

Removes toxins from body as a whole. Cures mucous imbalance, dry cough, indigestion. 1/2 Teaspoon after dinner everyday will prevent odor in the mornings. Prevents constipation.